Majana Engelbreht i Dragana Mamić

OŠ Braća Glumac, Lastovo && OŠ Sućidar

Majana Engelbreht, prof. učitelj mentor, zaposlena je kao učiteljica prirode, biologije i kemije u Osnovnoj školi „Braća Glumac“ na otoku Lastovu. Prije zaposlenja u Školi radila je kao viša savjetnica iz biologije i kemije u Agenciji za odgoj i obrazovanje, podružnica Split. Autorica je digitalnih obrazovnih sadržaja iz Kemije, sudjelovala je u radnoj skupini za izradu Predmetnoga kurikuluma nastavnoga predmeta Kemija, projektu STEMP i projektu e-skole kao član projektnog tima AZOO. Bila je član državnih povjerenstava za natjecanje iz Biologije i Kemije te član stručnoga povjerenstva Centra izvrsnosti prirodoslovlja. Održala je niz stručnih predavanja učiteljima i nastavnicima prirode, biologije i kemije na različitim razinama.

Dragana Mamić, prof., učiteljica savjetnica zaposlena je kao učitelj prirode, biologije i kemije u Osnovnoj školi Sućidar u Splitu gdje radi i danas. Autorica je udžbenika iz prirode i društva, članaka u stručnim časopisima i E-priručnicima kao i ispita znanja iz prirode i biologije. Recenzentica je udžbenika i radnih bilježnica iz prirode. Sudjelovala je u znanstveno–istraživačkim i Erasmus Plus projektima. Mentorica je učenicima na natjecanjima iz biologije državne razine i pripravnicima do polaganja stručnih ispita kao član Ispitnog povjerenstva. Mentor je studentima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Filozofskog fakulteta u Splitu. Održala je niz stručnih predavanja učiteljima prirode, biologije i kemije te razredne nastave na različitim razinama (školska, županijska, međužupanijska, međunarodna). Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća učitelja prirode i biologije.

Tema: Razvoj prirodoslovnih kompetencija kroz projektno učenje

Sažetak: U redoviti nastavni proces uključeni su i učenici koji su daroviti za različita područja. Suradnjom učitelja i stručnog suradnika, za svakog od njih bi trebalo izraditi individualni program rada koji će osigurati uvjete za razvoj prirodoslovnih kompetencija i poticaj darovitosti u prirodoslovnom području. Tijekom istraživačkog rada daroviti učenici uočavaju problem, osmišljavaju istraživanje, promatraju, prikupljaju i analiziraju podatke te donose relevantne zaključke. Također obavljaju potrebna istraživanja i mjerenja ispravno koristeći opremu i mjerne instrumente te prikazuju dobivene rezultate tabličnim i grafičkim prikazima. Cilj izlaganja je prikazati primjere prakse rada s darovitim učenicima u nastavi biologije kroz projektno učenje i istraživačke radove učenika. Darovitim učenicima, uključenima u dodatnu nastavu biologije, rad u malim skupinama omogućuje razvoj prirodoslovne kompetencije koja objedinjuje oblikovanje znanja, razvijanje vještina, kritičko mišljenje, zaključivanje, odgovorno djelovanje i otkrivanje povezanosti i međuovisnosti procesa i pojava u njihovom okružju. Istraživački rad u nastavi biologije može i treba biti podrška razvoju darovitosti učenika jer ih potiče na stvaralačko mišljenje, konstruktivno rješavanje problema i iznalaženje najrazličitijih rješenja te im kao takav omogućuje razvoj i ostvarenje njihovih potencijala. Prikazani primjeri istraživačkih radova mogu poslužiti kao smjernica učiteljima praktičarima u njihovom radu s darovitim učenicima.

14:00 - 14:30

Subota 11.12. - INOVATIVNE METODE UČENJA I POUČAVANJA

Razvoj prirodoslovnih kompetencija kroz projektno učenje